Books by David R. Slayton

Trailer Park Trickster by David R. Slayton

Narrated by Michael David Axtell David R. Slayton’s White Trash Warlock introduced…

White Trash Warlock by David R. Slayton

Narrated by Michael David Axtell David R. Slayton’s White Trash Warlock was…